Tlačivá na poukázanie 2% z dane


Výber zo stanov živnostenského spoločenstva mesta Zvolen:

Článok III.

Pôsobnosť a ciele


3.2. Náplňou činnosti Spoločenstva je najmä
-      Zastupovať a hájiť záujmy a práva svojich členov voči iným subjektom,
-      Spolupracovať so štátnymi orgánmi, zastupiteľskými zbormi miest, obcí a regiónu a inými spoločenskými a hospodárskymi orgánmi a organizáciami pri uplatňovaní princípov trhovej ekonomiky a pri aplikácii Živnostenského zákona,
-      Podporovať a iniciovať rozvoj podnikateľských aktivít a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre podnikanie,
-      Poskytovať informácie a organizovať poradenskú a vzdelávaciu činnosť, ako aj sprostredkovacie a iné služby, predovšetkým pre svojich členov a mesto Zvolen.

3.3. Spoločenstvo v rámci svojej činnosti vykonáva aj činnosť vo verejnom záujme a to najmä v týchto oblastiach:
-      tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie prostredia,
-      ochrana pred povodňami,
-      starostlivosť o ochranu zdravia,
-      poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti podľa zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
-      starostlivosť o domácnosť,
-      podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok,
-      rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
-      doplnkové vzdelávanie detí a mládeže,
-      rozvoj športových a relaxačných aktivít,
-      kultúrne alebo zbierkové charitatívne akcie,
-      podpora ochrany verejného poriadku,
-      oblasť komunitnej práce.
Ciele bude vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
C   c

3.4 Miestom pôsobnosti Živnostenského spoločenstva mesta Zvolen je prioritne územie okresu Zvolen, okresu Detva a okresu Krupina.Spoločenstvo pôsobí a vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a podporuje aj cezhraničnú spoluprácu, na presadzovaní ktorej sa aktívne podieľa.


Tlačivá na poukázanie 2% z dane